Wildflower Home Foundation Chiang Mai
228 Moo 4, Ban Pa Bong, Mae Khue, Doi Saket District, Chiang Mai 50220
053-386-568 , 089-632-8847
wildfhome@gmail.com
logo

ผู้ร่วมมือ

เราขอบคุณอย่างยิ่งต่อพันธมิตรรเครือข่ายโครงการบ้านดอกไม้ป่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่ มีต่อ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่าตลอดมา โดยการบริจาค แบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การอ้างอิง การมีส่วนร่วมในการประชุมและการฝึกอบรม การดำเนินการและการรณรงค์ ฯลฯ
เราทำงานคนเดียวไม่ได้ เรางร่วมทำงาน สร้างเครือข่ายกับพันธมิตรในโครงการของเรา
เราแสวงหาผู้ร่วมงานกับเราในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่อยู่ชายขอบของสังคม เผื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม